M'k it count

Privacyverklaring

MK Accountants & Adviseurs

 

MK Accountants & Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

MK Accountants & Adviseurs en alle met haar verbonden entiteiten verwerken persoonsgegevens over u voor het doel waarvoor zij zijn verzameld resp. waarvoor u toestemming heeft gegeven doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum en –plaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummer (zowel zakelijk als privé);
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MK Accountants & Adviseurs en alle met haar verbonden entiteiten verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens ID-bewijs in verband met Wwft;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • inkomensgegevens en andere financiële gegevens over de financiële of economische situatie van de klant.

 

Waarom wij de persoonsgegevens nodig hebben

MK Accountants & Adviseurs en de met haar verbonden entiteiten verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • de werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan u als verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan MK Accountants & Adviseurs;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als ook over voor u interessante dan wel relevante nieuwsberichten;

MK Accountants & Adviseurs en de met haar verbonden entiteiten verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

 

Hoe lang wij gegevens bewaren

MK Accountants & Adviseurs en alle met haar verbonden entiteiten zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar dit van toepassing is hanteren we daarbij de geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met anderen

MK Accountants & Adviseurs en alle met haar verbonden entiteiten verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. MK Accountants & Adviseurs en de met haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MK Accountants & Adviseurs en alle met haar verbonden entiteiten nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u echter de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mkadviseurs.nl

 

MK Accountants & Adviseurs en de met haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de volgende -beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van de dienstverlening:

 • dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;
 • beveiliging van netwerkverbindingen;
 • deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening;
 • invoering van beveiligingsbeleid;
 • invoering van gedragscode voor personeel;
 • geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
 • indringeralarm op de bedrijfspanden;
 • verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes;
 • logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;
 • (sub)bewerkersovereenkomsten met derden;
 • opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

 

Overigens

Omdat wij up-to-date in ons privacy beleid willen blijven behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele vragen, opmerkingen of suggesties kunt u aan ons voorleggen via info@mkadviseurs.nl

 

 

© 2015 MK

 Privacyverklaring - Disclaimer - Website by Hamers